Welcome to Bihta Public School

Latest News - SHIKSHK HI BNATE HAI BACHO KE VARTAMAN OR BHVISHY : GANGA PRASADSHIKSHK HI BNATE HAI BACHO KE VARTAMAN OR BHVISHY : GANGA PRASAD

SHIKSHK HI BNATE HAI BACHO KE VARTAMAN OR BHVISHY : GANGA PRASAD

SHIKSHK HI BNATE HAI BACHO KE VARTAMAN OR BHVISHY : GANGA PRASAD