Welcome to Bihta Public School

Latest News - Savtrantrta senani v savjno ko kiya sammanit Principal - Uday kumar singh (Bihta public school)Savtrantrta senani v savjno ko kiya sammanit Principal - Uday kumar singh (Bihta public school)

Savtrantrta senani v savjno ko kiya sammanit Principal - Uday kumar singh (Bihta public school)

Savtrantrta senani v savjno ko kiya sammanit Principal - Uday kumar singh (Bihta public school)