Welcome to Bihta Public School

Latest News - Mehnat se apna lakshay hasil kar skte hai Chhatr : shara news paper 20.09.2022 (BIHTA PUBLIC SCHOOL)Mehnat se apna lakshay hasil kar skte hai Chhatr  : shara news paper 20.09.2022 (BIHTA PUBLIC SCHOOL)

Mehnat se apna lakshay hasil kar skte hai Chhatr : shara news paper 20.09.2022 (BIHTA PUBLIC SCHOOL)

Mehnat se apna lakshay hasil kar skte hai Chhatr  : shara news paper 20.09.2022 (BIHTA PUBLIC SCHOOL)