Welcome to Bihta Public School

Latest News - Saphlta ke liye shi margdarsan jruri -Dainik bhaskar 20.09.2022Saphlta ke liye shi margdarsan jruri -Dainik bhaskar 20.09.2022

Saphlta ke liye shi margdarsan jruri -Dainik bhaskar 20.09.2022

Saphlta ke liye shi margdarsan jruri -Dainik bhaskar 20.09.2022